Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim – Yerel Yönetim İlişkisi

Demokrasi ile yerel yönetimler arasında çok yakın bir ilişki olduğu hep söylenegelmiştir. ( Görmez, 1997:67 ve Hill, 1974 ). Bazı karşı görüşlere rağmen, (Langrod:25-34) tarihi süreçte, demokrasin gelişmesinde ve yerleşmesinde yerel yönetimlerin önemli işlevler gördüğü bilinmektedir. Çağdaş yerel yönetimler ile aralarında birebir ilişki kurulmasa da Ortaçağ komünlerinden bu yana yerel yönetimler, özgürlük, eşitlik, temsil, katılma gibi değerleri yaşatan kurumlar olmuşlarıdr.

Kamu Yönetimi Makale

Yolsuzluğun Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Bu çalışma, 1982-1995 yılları arasında 44 ülkede yolsuzluk düzeyini belirleyen faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yolsuzluğu belirlediği düşünülen faktörler kanun hakimiyeti, bürokratik kalite, genel devlet harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı, kentsel nüfus artış hızı, ekonomik büyüme oranı, ücret ve maaşların toplam kamu harcamaları içindeki payı ve enflâsyon oranı olarak seçilmiştir. Yolsuzluk düzeyi ile adı geçen değişkenler arasındaki ilişkinin tespit edilebilmesi amacıyla ‘Rassal Etkiler Sıralı Probit Modeli’ kullanılmıştır. Sonuç olarak söz konusu faktörlerden, kanun hakimiyeti, bürokratik kalite, genel devlet harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı ve kentsel nüfus artış hızının yolsuzluk düzeyini belirlemede istatistiksel anlamlılığa sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Kanun hakimiyeti, bürokratik kalite ve kamu harcamaları artarken, yolsuzluk düzeyinin azaldığı bununla birlikte kentsel nüfus artış hızı artarken, yolsuzluğun arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kamu Yönetimi Makale

Yolsuzluk Olgusuna Siyaset Bilimi Çerçevesinden Bir Bakış

Çoğu zaman rüşvetle beraber anılan yolsuzluk eylemine karşı, küresel anlamda sosyal ve kamusal alanlarda mücadeleler devam etmektedir. Zaman içerisinde şekil değiştiren yolsuzluk, hala önemli bir sorun oluşturmaktadır; çünkü yolsuzluk toplumda gücün kötüye kullanılmasına neden olur, uluslarınrefahına zarar verir ve hesap verebilirliği olumsuz yönde etkiler. İnsanların bilgiye erişiminin ve liderlerinden yana beklentilerinin artması, halk bilinçlenmesinde ve yolsuzluk toleransında büyük değişikliklere neden olmuştur. Mevcut yolsuzluklarla mücadelenin hedefi, rüşvetin ödenmesini ve kabul edilmesini zorlaştırmak iken, aslında yolsuzluk olgusu sadece rüşvet kavramınıiçermemektedir.

Kamu Yönetimi Makale

Yönetim, Yerel Yönetim Ve İl Özel İdaresi İçin Bir Model Önerisi

Çağdaş Devlet öğretisinde kuvvetler ayrılığı ilkesi, yasama-yürütme- yargı işlevlerinin birinin diğerinden bağımsızlığını ve karşılıklı denetimler ve dengeler ilişkisini öngörmektedir. Kamu görevlerinin düzenlenmesinde temel anahtar olan bu denetim ve dengeler ilişkisi (Checks and Balances), daha sonraları bütün organizasyonlarda yetki ve sorumlulukların tespit ve tevziinde kullanılırduruma gelmiş ve yaygınlaşmıştır. Kavramın doğuş yeri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde, bir görevin yerine getirilmesi için kime hangi yetkilerin verileceği, bu yetkilerin kullanımının ne şekilde dengeleneceği ve kontrol edileceği bir organizasyonun oluşumunda göz önünde bulundurulacak temel ilke konumundadır.

Kamu Yönetimi Makale

Yönetim – Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma

Globalleşme dünyada eskiye oranla sınırların geçirgenliği artıtmıştır. Artan bu geçirgenlik; bir yandan küresel Pazar sürecine ivme kazandırırken, diğer yandan da uluslar arası teknik, ekonomik ve kültürel ilişkilere yeni anlamlar yüklemiştir. Böylesi bir gelişmenin doğal sonucudur ki bugün; bilgi-teknolojileri hızla gelişmiş, iletişim kanalları çeşitlenmiş ve ülkelerarası insani-kültürel ilişkiler olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Gelişen uluslararası indani-kültürel boyutlu bu ilişkiler, beraberinde insanlığın gündemine kültürel farklılıkları da taşımıştır.

Kamu Yönetimi Makale