Bir Düşünüş Biçimi Olarak Postmodernizm Ve Temel Parametreleri

Çeşitli disiplinlerde kullanılmış olan “postmodern(izm)” terimi, oldukça biçimsiz ve belirsiz olduğundan dolayı, söz konusu terimi tanımlamak pek kolay değildir. Bununla birlikte postmodernizmin kullanıldığı bağlam göz önüne alındığı takdirde, söz konusu terimin ne anlam ifade ettiğine ilişkin bir tanıma ulaşmak olanaklıdır. Postmodernizm kavramının, çeşitli disiplinlerde görülmesi, aslında tek bir postmodernizm yerine, birden çok postmodernizm biçimlerinin olduğunu ima etmektedir. O bakımdan bu çalışmada, “postmodern söylem” biçiminde kavramlaştırılan postmodernizm, bir düşünce biçimi, veya felsefi bir kategori olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise postmodern söylemi ontolojik, epistemolojik ve etik-politik düzeylerde çözümleyerek, söz konusu söylemin temel parametrelerini tespit etmektir.

Kamu Yönetimi Makale