Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ( 1924 – 2002 )

Ekonomik büyüme ve anflasyon ilişkisi literatürde yaygın bir şekilde incelenmesine rağmen değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü hala tartışmalıdır. Nedenselliğin yönünün belirlenmesi iktisat politikalarının oluşturulmasında önemli bir göstergedir. Bu çalışmada 1924-2002 dönemi Türkiye ekonomisinde enflasyon ve büyüme oranları arasında ki nedensellik ilişkisi incelenemiştir. Uygulanan nedensellik yaklaşımı değişkenler arasında karşılıklı olmayan enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü ve negatif bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu sonuç pozitif ve artan bir büyümenin sürdürülebilmesi için uygulanan istikrar programının enflasyonu mutlaka düşürmesi gerektiği görüşünü desteklemektedir.

Kamu Yönetimi Makale

Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Döviz Kuru Enflasyon İlişkisi

Kısaca geçirgenlik olarak adlandırılan döviz kurundaki artış veya azalışın yerli fiyatlar üzerindeki etki miktarı para politikası için, özelikle enflasyon hedeflemesi politikası uygulayan rejimlerde, önemli bir konudur. Düşük geçirgenlik merkez bankasının para politikası kararlarında daha fazla esneklik sağlaması açısından bir avantaj olabilir. Bu durumda, döviz kurundaki hareketler yerli fiyatları çok az etkileyeceğinden, para politikaları kur dışındaki başka hedeflere daha fazla odaklanabilir. Geçirgenliğin yüksek olması yüzünden birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sabit kur rejimi uygulamayı tercih etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin 1982-2002 arası veri kullanılarak kurdaki değişmelerin değişik alt dönemler için toptan ve tüketici fiyatları üzerindeki etkisi inceleniyor. Daha önceki Türkiye için yapılmış çalışmalarda kısa vadeli geçirgenlik katsayısının 0.50 ile 0.60 arasında olduğu bulunmuştur. Fakat bu çalışmada Türkiye için diğer araştırmalarda bulunan yüksek geçirgenliğin 1994 ve 2004 krizlerinden kaynaklandığı bulunmuştur. Kriz dönemlerinde kurdaki ani yükseliş ve enflasyonda da kısa zaman içerisinde yaşanan büyük artışlar genel olarak istatistiksel analizlerde geçirgenliğin yüksel çıkmasına sebep olmaktadır. Kriz dönemleri hesaba katıldığında gerçek geçirgenlik miktarının oldukça düşüktür. Bu sonuç enflasyonu düşürmeye yönelik para politikasının kura daha az bağlı olduğunu göstermektedir.

Kamu Yönetimi Makale