Kyoto Protokolü Amaçlarına Ulaşabilme Yolunda Dünya Enerji Kullanımında Meydana Gelebilecek Değişikl

Enerji, iş yapabilme kapasitesidir. Gerek sosyal, gerekse de ekonomik hayatın sürdürülebilmesi için belirli bir oranda enerji tüketilmelidir. Dünya enerji tüketimi, ekonomik gelişmeye bağlı olarak artmıştır, enerji tüketimi beraberinde bir kısm dışsallıklar taşımaktır. Bu dışsallıklar ve yaratabilecekleri muhtemel etkiler tüketilen enerji kaynağının türü ile yakından ilişkilidir. Sahip oldukları yüksek enerji içeriği nedeniyle petrol, doğal gaz, ve kömür gibi bir kısım hidrokarbon enerji kaynaklarının tüketimi sonucunda atmosferde meydana gelen sera gazı etkisi iklim değişikliğine ve hava kirliliğine neden olmaktadır. İklim değişikliği ve hava kirliliğini önlemek veya etkilerini en az indrmek uluslararası bir işbirliğini gerektirmektedir. Kyoto Protokolü, bu işbirliği arayışlarının en önde gelen çalışmalarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışma, bu bağlamda, şu sorulara cevap aramaktadır. Dünya enerji  tüketimi kompozisyonunun günümüzdeki yapısı nasılsdır? Bu kompozisyonun yarattığı hava kirliliği ve sera gazının atmosfer üzerindeki muhtemele etkileri nelerdir? Bu çalışma, ayrıca, taraf ülkelerin şartlarını yerine getirmekle yükümlü oldukları Kyoto Protokolü hedeflerine ulaşma yolunda dünya enerji kullanımında meydana gelebilecek muhtemel değişiklikleri irdelemektedir.

Kamu Yönetimi Makale