İnsan Kaynakları Yönetiminde E-Dönüşüm

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), rekabetin gittikçe sertleştiği günümüzde örgütler için önemini daha da arttırmaktadır. Rakiplere karşı avantaj elde etmek ve bunu sürdürmek, değişim ve öğrenme gibi temel yeteneklerin geliştirilmesini gerektirmekte, bu ise çalışanların gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasıyla mümkün olmaktadır. Çalışanlar kurumların sahip olduğu en önemli kaynaklardan biri olarak değerlendirilmekte, bu kaynakların en verimli şekilde yönetimi için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Diğer yönetim anlayışlarında olduğu gibi, İKY anlayışında da enformasyon teknolojileri önemli fayda potansiyelleri sunmaktadır. Birçok araştırmada, enformasyon teknolojileri İKY bağlamında yalnızca destekleyici unsurlar olarak değer­lendirilirken, insan kaynakları alanında yaşanan fonksiyonel dönüşümler gözden kaçırılmaktadır. Bu makalede öncelikle personel yönetiminden İKY’ye geçiş süreci ele alınmakta, ardından İKY’deki temel hedefler incelenmektedir. Üçüncü bölümde enformasyon teknolojilerinin İKY’deki fayda potansiyelleri ve neden olduğu değişimler, insan kaynaklarındaki başlıca işlevler ve uygulamalar bağlamında değerlendirilmektedir. Makalenin son bölümünü sonuç bölümü oluşturmaktadır.

Kamu Yönetimi Makale