Stratejik Yönetim Ve E-Devlet

Türk kamu yönetimi, Avrupa’da 16. Yüzyılda başlayan ve ülkemizde bugün yaşanılan sorunların temelini oluşturan sanayi devrimini gerçekleştirememiş, ancak bilgi çağına geçişin anahtarı olan bilişim teknolojisini yakından takip etme fırsatını yakalamıştır. Dünya ile eş zamanlı olarak bilgi toplumuna geçişi sağlayabilmek Türk kamu yönetiminde aynı anda pek çok değişimin gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 1970’lerden itibaren kamu yönetimi anlayışında yaşanan köklü değişiklikler bilgi teknolojisinin hızlı ilerleyişi,yeni yüzyılın belirleyici gücünün bilgi olması, bu bilgiye dayalı olarak bilgi toplumunun alt yapısının iletişime dayalı olması yeni dinamikleri birlikte harekete geçirmemizi gerektirmektedir. Bu bağlamda yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli kavramlarından biri olan stratejik yönetim ile, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak, bilgi işleme kapasitesi artırılmış, acil karar alabilen ve ihtiyaçlara hızla cevap verebilen bir devlet yapısı, yani e-Devlet birbirini tamamlayan bir bütünlük içindedir.

Kamu Yönetimi Makale

Postmodern Kamu Yönetiminde E-Devlet

Post-Modern Kamu Yönetiminin bir öğesi olan e-Devleti tanımlamak için Modernizm, Post-modernizim ve Post-modern kamu yönetiminin de tanımlanması gerekir. Günümüz dünyasının temellerinin atıldığı 18.yy.dan itibaren hızlı ve köklü olarak sanat, edebiyat, teknoloji ve mimari alanlarda yaşanan değişiklikler moder-nizm olarak adlandırılırken, 1930’lardan itibaren başlanan süreç ise Post-moder-nizm olarak adlandırılmaktadır.

Kamu Yönetimi Makale

E-Devlet Ve Dünya Örnekleri

İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum, bilgi etrafında örgütlenmiş durumdadır. Sanayi toplumunda ön planda olan “maddi ürünlerin üretimi” yerine, bilgi toplumunda bilgi teknolojileri kullanımı sonucunda “bilgi üretimi” önem kazanmaktadır (Öğüt, 2003: 39).

Kamu Yönetimi Makale

E-Devlet Uygulamaları Çerçevesinde Mernis Projesi Ve Beklentiler

Nüfus işleri, vatandaş ve devlet arasındaki ilişkilerde önemli bir belirleyicidir. Birey tüm hayatı boyunca eğitim, sağlık, askerlik, güvenlik gibi pek çok alanda devlet ile ilişki içerisindedir. Bu alanlardaki işlemlerinde bireyin nüfus kayıtları önemlidir. Her kurumun kendisi ile ilgili olan işlemlerde bireyden nüfus kayıtları ile ilgili bilgiler istenmektedir. Bu da bireyin her işi için başvurduğu kurumda ayrı ayrı nüfus bilgilerini vermesi demektir ki hem maliyet hem de zaman bakımından bir israf söz konusu olmaktadır. Oysa kamu yönetiminde reform çalışmaları ile bireye yönelik hizmet ve işlerde kolaylık, ucuzluk, hız ve kalite hedeflenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde de bilgi ve iletişim teknolojileri en önemli araçlardır. Gelişmiş ülkelerde vatandaş-devlet ilişkisinin önemli bir bölümü artık bilgisayar üzerinden sağlanmaktadır.

Kamu Yönetimi Makale

E-Devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan hızlı gelişmeler hayatımızın her yönüne etki etmekte ve bu etki gün geçtikçe artmaktadır. Gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte vatandaş-devlet ilişkisi de bu bağlamda yeni bir boyut kazanmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren internet kullanımının hızla artması ve tüm dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte, elektronik ticaretin yaygın olarak kullanıldığı yeni bir piyasa anlayışının ortaya çıktığı görülmektedir. Elektronik ticaretin, klasik ticaret ve piyasa anlayışına nazaran gerek zaman ve gerekse maliyet açısından daha ekonomik, etkin ve hızlı olması, bu kavramın farklı bir boyutta kamu yönetimine uyarlanmasını gündeme getirmiş ve böylece e-devlet kavramı literatürde yerini almıştır. Bunun doğal sonucu olarak özellikle gelişmiş batılı ülkelerde kamu hizmetlerinin dijital ortama aktarılması gündeme gelmiştir. Bu nedenle devletler internetle daha fazla ilgilenmek durumunda kalmışlardır.

Kamu Yönetimi Makale