Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetimine

Denetimin kökenleri çok eski tarihlere dayanmakta, bir yerde insanların toplum halinde yaşamaya başlaması ile denetim vazgeçilmez bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi devrimiyle birlikte canlanan iktisadi yaşam ve bu yaşama kamu otoritesinin farklı mülahazalarla müdahil olması ise, kamunun karar ve eylemlerinin denetimine farklı bir boyut kazandırmıştır. Bu dönemde denetim, en temel metinler olan anayasalara da Yansımıştır. Ülkemizde Anayasa’nın 125. maddesindeki “İdarenin her türlü Eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmü ile yargısal denetim, 160. maddesindeki “Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir” hükmüyle de Sayıştay denetimi düzenlenmiştir.

Kamu Yönetimi Makale

Yerel Yönetimlerde Planlama, Bütçe, Borçlanma Ve Denetim Süreçlerinin Yeni Yasalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Türk mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması son dönemde üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Uygulanan ekonomik programlarda programın ekonomik ve mali başarısının sağlanması ve kalıcıolması mali yönetim sisteminde yapılacak uzun soluklu reformlara bağlanmış ve bu anlamda da son 4-5 yıllık dönemde önemli adımlar atılmıştır. Fonlarınsayısının önemli düzeyde azaltılması, görev zararları uygulamasının açık kurallara bağlanması ve bütçede gösterilmesi, mali risk yaratan hazine garantileri ve diğermali yükümlülüklerin sınırlandırılması bu çerçevede Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanununun çıkarılması, Kamu ihale Kanununun 2003 yılında kabul edilmesi en son 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bu alanda atılan önemli adımlar olmuştur.

Kamu Yönetimi Makale

Dünyada Ve Türkiye’de Denetim Etiği

Denetim mekanizmalarının yeterince gelişmediği veya etkin kullanılmadığı sistemlerde, yönetimlerin genellikle düzgün çalışmadığı bilinen bir gerçektir. Başarılı bir yönetim sistemi için iyi işleyen bir denetim sistemi şarttır. İyi bir denetim sistemi ise denetim standartlarına uyulmasıyla mümkündür.

Kamu Yönetimi Makale

Denetimde Kanıt Teorisi Ve Gelişimi

Denetim ihtiyacının oluşması için öncelikle sorumluluk ilişkisinin kurulmuş olması gerekir. Bu bağ kişiler arasında oluşabileceği gibi kamusal sorumluluk şeklinde de ortaya çıkabilir. Herhangi bir sorumluluk ilişkisinde yükümlünün performansını gösteren düzenli bir raporlama veya bilgi akışı, sorumluluğu devredenlerin çıkarlarını korumak için gereklidir. Bu açıdan finansal tablolar, iktisadi hayatta açık veya gizli bir şekilde kullanıcılar ile yönetim arasındaki yükümlülük ilişkisinin ortaya çıkardığı bilgi ihtiyacını karşılamayı amaçlar ve bu fonksiyonu yerine getirdiği müddetçe karar alıcılar açısından bir değer ifade eder.

Kamu Yönetimi Makale