Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim – Yerel Yönetim İlişkisi

Demokrasi ile yerel yönetimler arasında çok yakın bir ilişki olduğu hep söylenegelmiştir. ( Görmez, 1997:67 ve Hill, 1974 ). Bazı karşı görüşlere rağmen, (Langrod:25-34) tarihi süreçte, demokrasin gelişmesinde ve yerleşmesinde yerel yönetimlerin önemli işlevler gördüğü bilinmektedir. Çağdaş yerel yönetimler ile aralarında birebir ilişki kurulmasa da Ortaçağ komünlerinden bu yana yerel yönetimler, özgürlük, eşitlik, temsil, katılma gibi değerleri yaşatan kurumlar olmuşlarıdr.

Kamu Yönetimi Makale

Yerel Yönetimler Ve Demokrasi

Günümüzde hemen hemen her alanda artan yerelleşme taleplerinin sonucu olarak, adem-i merkeziyetçilik kavramı öne çıkmaktadır. Kendini yenileyememiş, değişime kapalı, baskıcı, merkeziyetçi ve otoriter siyasal ve toplumsal örgütlenme modelleri yerini yavaş yavaş güçlü ve demokratik yerel yönetim modellerine bırakmaktadır. Böyle bir sürecin yaşandığı ortamda, bu çalışmanın konusunu oluşturan, yerel yönetimler ve demokrasi ilişkisi her geçen gün biraz daha önem kazanmakta; yerel demokrasi ve demokratik yerel yönetim kavramları her geçen gün daha fazla tartışılmaya başlamaktadır. Bu tartışmalarınyanında, zaman zaman bu iki kavramla aynı anlamda yerel özerklik kavramı da tartışılmaktadır.

Kamu Yönetimi Makale

Yeni Kamu Yönetimi-Demokrasi İlişkisi

Tüm dünyada kamu sektörü reformlarıyla ilgili çalışmalar yapıldığında, sürekli olarak kamu hizmeti sisteminin ayırt edici özelliklerine, bir zorunluluk olarak, vurgu yapıldığı görülmektedir. Kamu sektöründeki yönetsel birimlerin, kendilerini klasik örgütlerden ayıran temel yapısal özellikleri bulunmaktadır. Siyasal-yönetsel sistemin temel bir parçası olarak kamu kuruluşları, kuralların, kaynakların, çıkarların, ilkelerin, inançların, görevlerin ve aktörlerin karmaşık ekolojisini taşımaktadırlar. Çok fonksiyonlu kamu hizmetlerinde reformcular, basit şekilde hedeflerini ve ilgi alanlarını genişletmek istemekte, zorunlu olarak kısmen çatışan amaçları ve değerleri uyuşturmaya çalışmakta, bazen de aralarındaki dengeyi birinin lehine bozarak, onlar arasında çatışma yaratmaktadırlar. Yönetsel reformlar, aynı zamanda temsili demokrasi için de çeşitli veriler içermektedirler. Burada halk adına siyasal liderlerce yönetilme ve yönetsel reformların siyasal yönetim üzerindeki etkileri geçerli olmaktadır. Bu durum Yeni Kamu Yönetimi anlayışının (YKY) demokrasi ve bu makalede tartışılacak egemenlik türleri üzerindeki etkilerini sınırlandırmaktadır.

Kamu Yönetimi Makale

Demokrasinin Güncel Sorunları Ve Demokratik Paradoksları

Bu çalışmada, özellikle liberal demokrasi eksen alınarak, demokrasinin – kimi zaman paradoksal– sorunları üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın amacı, demokrasinin güncel başlıca sorunlarının yalnızca uygulama farklarından doğmadığını kuramsal boyutlar da içerdiğini tartışmaktır.

Kamu Yönetimi Makale