Liberalizmin Temel İlkeleri

Bu çalışma liberalizmin felsefi kökenleri ve temel ilkelerini incelemektedir. Çalışma doğal olarak liberalizme bir ahlak, ideoloji, sosyal ilişki ve siyasal bir sistem, kısaca hayatın tümüne yansıyan bir sistem olarak onun felsefi şartlarını ve ilkelerini ele almaktadır. Çalışma liberalizmi oluşturan ve onu diğer siyasal sistemlerden ayıran temel ilkeleri incelemektedir. Liberalizmin birinci ilkesi kişiyi birey olarak ele alan, fikirlerine ve eylemlerine özgürlük veren ve onu toplum ve devletin asıl amacı olarak kabul eden bireyciliktir. İkinci ilke olan özgürlük liberalizmin anlamını, özünü ifade eder ve bireyin herhangi bir dış etki ve zorlama olmadan hareket etmesi gerektiğini savunur. Üçüncü ilke doğal düzen, kendiliğinden düzen ve piyasa ekonomisidir. Bu ilke birey çıkarının maksimizasyonunu ve özgürlüğün üzerinde harmanlandığı çatışma ve gelişme alanını gösterir. Dördüncü ilke olan liberal devlet ilkesi liberal demokrasi ve sınırlı devlet esasına dayanır. Bu ilke liberalizmin üzerine kurulduğu ve işlediği politik düzeni gösterir.

Kamu Yönetimi Makale