Belediyelerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Tartışma

Belediyeler, belli bir yörede yaşayan insanların yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş tüzel kişiliklerdir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere belediyelerin hizmet sahaları belli bir yöreyle sınırlandırıldı ve o yörede yaþayan insanlarýn tüm yerel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Son yıllarda hızla artan kentleşme hareketi ile birlikte, kentlerde ihtiyaçlar ve sorunlar da aynı paralelde artış göstermiştir. Su, kanalizasyon, yol, konut, çevre kirliliği, gürültü, spor sahaları, çocuk parkları, eğlence yerleri, yeşil alan, ulaşım, işsizlik…….vb. ihtiyaç ve sorunlar bir çığ gibi büyümüştür. Bu durum kaşısında belediyeler, yönetsel ve finansal açıdan yetersiz kalmışlardır. Belediyelerin, mevcut yasalardan kaynaklanan yetki ve sorumluluklarıyla bu sorunların üstesinden gelmeleri imkansız hale gelmiştir. Bu ise belediyeleri çeşitli arayışlara itmiştir. Belediyeler, yönetsel ve finansal açıdan etkin hale gelerek bu sorunların üstesinden gelebilmek için, halkın gücünden yararlanmanın yollarını aramaktadır. Çünkü bunca sorunun altından kalkmak ancak, belediyelerin halka daha çok yakınlaşması, şeffaf ve demokratik bir yönetimle mümkün olabilir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ise belediyeler, işletme yönetminde uygulanan, “Toplam kalite Yönetimi”, “Leanmanagement”, “Public Private Partner Ship” gibi yönetim anlayış ve modellerini yeni yeni uygulamaya çalışmaktadırlar. Biz bu makalede, bu yöntemlerden “Toplam Kalite yönetimi”ni belediyelere uyarlamaya çalıştık. Bunu yaparken belediyeleri, kar amacı gütmeyen bir örgüt olarak ele aldık.

Kamu Yönetimi Makale